Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Mellow w celu
wprowadzenia do oferty nowych produktów poligraficznych”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podstawowym celem Projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Mellow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie wyników prac B + R i wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii zabezpieczania materiałów poligraficznych przed kopiowaniem.

Całkowity koszt netto realizacji projektu:

10 578 500,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

10 095 940,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

4 543 173,00 PLN

Okres realizacji:

01.01.2018 – 31.10.2019

Informujemy że firma Mellow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: POIR.03.04.00-12-0240/20-002-00

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 117 056,25 PLN