Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Mellow Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Działowskiego 15 w Krakowie, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

Imię, nazwisko,

adres e-mail,

telefon kontaktowy

dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).

 

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mellow Sp. z o.o., ul. Działowskiego 15, 30-399 Kraków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez email: biuro@mellow.com.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub email: biuro@mellow.com.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu szeroko pojętej poligrafii. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@mellow.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.